Skip to main content

شما به عنوان یک پزشک و دندانپزشک، دارای مدارک متعددی تحت عناوین مختلف هستید که نشان دهنده حرفه و تخصص شماست. از دانشنامه تحصیلی گرفته تا کارت نظام پزشکی و پروانه طبابت. هنگامی که قصد مهاجرت و یا اخذ ویزاهای مختلف اعم از ویزای توریستی، ویزای تحصیلی ورا دارید حتما با این مشکل مواجه می شوید که دقیقا کدامیک از مدارک تخصصی خود را می بایست ترجمه کنید و اینکه هر یک از مدارک شما چه پیشنیازهایی برای ترجمه رسمی دارند. اگر به دنبال پاسخ این سوالات هستید، ویدیوی زیر می تواند برایتان مفید باشد.

ارسال پاسخ