دسته‌بندی نشده

نحوه تایید انواع قبض ها

By ژانویه 7, 2020 بدون نظر

قبض های آب، برق، تلفن و گاز:

  • اصل قبض های آب، برق، تلفن و گاز قابل ترجمه و تایید است.
  • ریز مکالمات تلفن ثابت با مهر و امضای شناخته شده (منظور از مهر و امضای شناخته شده مهر و امضای اداره مخابرات مربوطه و در صورت لزوم مهر و امضای اداره مخابرات کل می باشد) قابل ترجمه و تایید است.
  • ریز مکالمات تلفن همراه با مهر و امضای شناخته شده قابل ترجمه و تایید است.
  • سند مالکیت تلفن های همراه تنها با مهر مترجم قابل ترجمه است.

افزودن دیدگاه