Skip to main content

پاسپورت (گذرنامه):

 • هم ترجمه پاسپورت (می توان صفحه اول را به تنهایی ترجمه کرد و یا تمامی صفحات را همراه با ویزا ها و مهرهای ورود و خروج ترجمه کرد) و هم کپی برابر اصل آن قابل تایید است.

گواهینامه های دریانوردی:

 • گواهینامه های دریانوردی با مهر و امضای سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تایید است.

آدرس و لوکیشن قسمت های مختلف سازمان بنادر و دریانوردی :

href="#" data-color-override="false" data-hover-color-override="false" data-hover-text-color-override="#fff">Button Text

گواهینامه و احکام قهرمانی رشته های ورزشی:

 • انواع گواهینامه ها و احکام قهرمانی مختلف ورزشی جهت ترجمه و تایید باید دارای مهر و امضای فدراسیون مربوطه یا وزارت ورزش وجوانان باشد.

بارنامه ها و اسناد صادرات و واردات:

 • بارنامه های گمرکی و اسناد مربوط به صادرات یا واردات و یا کپی برابر اصل آن ها با مهر و امضای اداره گمرک یا وزارت بازرگانی قابل ترجمه و تایید است.
 • بارنامه های صادره از وزارت راه و ترابری با ارائه روزنامه رسمی شرکت باربری مربوطه و ثبت ماشینی بانک قابل ترجمه و تایید است.

اوراق صادره از وکلای دادگستری:

 • گواهی های صادره از وکلای دادگستری مانند لایحه های دفاعیه، اظهار نظرات و … فقط با مهر مترجم قابل ترجمه است.

گواهینامه های فرهنگی هنری:

 • گواهی های صادره از فرهنگسراها و یا دیگر مراکز وابسته به شهرداری با مهر و امضای شهرداری منطقه مربوطه قابل ترجمه و تایید است.
 • گواهی های صادره از مراکز فرهنگی با مهر و امضای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل ترجمه و تایید است.
 • گواهی های آموزشی صادره از آموزشگاه ها و یا موسسات فرهنگی زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مهر و امضای وزارت مربوطه یا ارائه مجوز آموزشگاه قابل ترجمه و تایید است.

گواهی املاک غیر ثبتی روستاها:

 • این گونه گواهی ها جهت ترجمه و تایید باید توسط فرمانداری یا بخشداری محل و یا شورای مربوطه مهر و امضا شوند.

گواهی های بهداشتی، غذایی، دارویی و آرایشی:

 • این گونه گواهی ها که جهت صادرات یا واردات محموله های بهداشتی، غذایی، دارویی و آرایشی به کار می رود با تایید اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور قابل ترجمه و تایید است.

گواهی استاندارد:

 • گواهی استاندارد دارای مهر و امضای سازمان ملی استاندارد ایران قابل ترجمه و تایید است.

تقدیر نامه و لوح سپاس:

 • انواع تقدیر نامه و لوح سپاس فقط با مهر مترجم قابل ترجمه و تایید است.

گواهی های سازمان نظام مهندسی:

 • این گونه گواهی ها با مهر و امضای سازمان نظام مهندسی و ارائه دانشنامه مربوطه قابل ترجمه و تایید است.

گواهی ارزیابی اموال:

 • اصل این گونه گواهی ها با مهر و امضا کارشناس رسمی دادگستری به همراه مهر کانون کارشناسان قابل ترجمه و تایید است.

گواهی نظامیان و قضات:

 • مدارک نظامیان و قضات جهت ترجمه و تایید باید توسط سازمان حفاظت اطلاعات اداره مربوطه مهر و امضا شود.

گواهی امضا:

 • گواهی امضا با مهر و امضای دفترخانه و ارائه شناسنامه متقاضی قابل ترجمه و تایید است.

گواهی تالیف و انتشار:

 • اصل کتب و مقالات منتشره با ارائه مجوز نشر و یا با مهر و امضای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل ترجمه و تایید است.

ارسال پاسخ