Skip to main content

ارزشنامه تحصیلی:

  • ارزشنامه های تحصیلی صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور به دلیل داشتن کاربرد داخلی قابل تایید نمی باشند مگر اینکه بلامانع بودن ترجمه توسط نهاد صادر کننده در آن ذکر شده باشد.

مدارک و گواهی های صادره از حوزه های علمیه:

  • مدارک صادره از حوزه های علمیه با مهر و امضای شناخته شده قابل ترجمه و تایید است.

گواهی های آموزشی کوتاه مدت ادارات دولتی:

  • گواهی های صادره از سوی مراجع دولتی یا دانشگاه ها مبنی بر گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت قابل ترجمه و تایید است.

گواهی های مراکز آموزش دوره های زبان:

  • گواهی های صادره از مراکز آموزش زبان که با مجوز وزارت آموزش و پرورش فعالیت می کنند، با مهر و امضای اداره آموزش و پرورش مربوطه قابل ترجمه و تایید است.

گواهی های صادره از جهاد دانشگاهی:

  • گواهی های آموزشی صادر شده از جهاد دانشگاهی با مهر و امضای سازمان قابل ترجمه و تایید است.

گواهی های صادره از موسسات خصوصی:

  • گواهی های آموزشی صادره از موسساتی که زیر نظر سازمان فنی حرفه ای فعالیت می کنند قابل تایید نمی باشد و متقاضیان محترم باید در امتحاناتی که توسط سازمان فنی و حرفه ای برگزار می شود شرکت کنند و بعد از قبولی در آزمون مربوطه، مدرک صادر شده توسط سازمان فنی حرفه ای را جهت ترجمه و تایید ارائه دهند.

ارسال پاسخ