ژانویه 7, 2020

نحوه تایید گواهی های پزشکی و واکسن

کارت واکسیناسیون: کارت های واکسیناسیون بعد از ترجمه و مهر توسط مترجم رسمی، در بیشتر موارد به جای دادگستری و وزارت خارجه به انیستیتو پاستور بفرستاده […]
ژانویه 7, 2020

نحوه تایید انواع قبض ها

قبض های آب، برق، تلفن و گاز: اصل قبض های آب، برق، تلفن و گاز قابل ترجمه و تایید است. ریز مکالمات تلفن ثابت با مهر […]
ژانویه 7, 2020

نحوه تایید انواع گواهی ها

پاسپورت (گذرنامه): هم ترجمه پاسپورت (می توان صفحه اول را به تنهایی ترجمه کرد و یا تمامی صفحات را همراه با ویزا ها و مهرهای ورود […]
ژانویه 7, 2020

نحوه تایید سایر گواهی های آموزشی

ارزشنامه تحصیلی: ارزشنامه های تحصیلی صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور به دلیل داشتن کاربرد داخلی […]
ژانویه 7, 2020

نحوه تایید فیش و حکم های حقوقی

حکم بازنشستگی: حکم بازنشستگی جهت ترجمه و تایید باید دارای مهر سازمان بازنشستگی کل کشور باشد فیش مستمری بازنشستگی: فیش مستمری بازنشستگی جهت ترجمه و تایید […]
ژانویه 7, 2020

نحوه تایید پرینت بانکی

پرینت بانکی: در حال حاضر تمامی بانک ها قادر به ارائه پرینت بانکی به انگلیسی می باشند. این پرینت ها دارای مهر بانک مربوطه نیز به […]
ژانویه 7, 2020

نحوه تایید انواع پروانه ها و مجوزها

پروانه نشریات و انتشارات: پروانه مورد نظر جهت ترجمه و تایید دارای اعتبار باشد. پروانه وکالت: پروانه وکالت جهت ترجمه و تایید باید دارای اعتبار باشد. […]
ژانویه 7, 2020

نحوه تایید انواع گواهی اشتغال به کار

گواهی های صادر شده از ارگان های دولتی: این گواهی ها باید دارای مهر و امضای شناخته شده باشند تا قابل تایید باشند. در بیشتر موارد […]
ژانویه 6, 2020

نحوه تایید اسناد ملکی و اوراق دفتری

سند مالکیت (تک برگی یا دفترچه ای): با ارائه اصل سند قابل ترجمه و تایید است. تمامی مندرجات آن اعم از انتقالات و یا رهن ها […]
سفارش آنلاین
Call Now Buttonدرخواست سفارش ترجمه