Skip to main content

پرینت بانکی:

  • در حال حاضر تمامی بانک ها قادر به ارائه پرینت بانکی به انگلیسی می باشند. این پرینت ها دارای مهر بانک مربوطه نیز به انگلیسی می باشند. بعد از دریافت پرینت بانکی از شعبه مربوطه باید توسط شعبه بین الملل همان بانک نیز مهر و امضا شود تا در سفارت ها قابل ارائه باشد.

ارسال پاسخ