شناسنامه:

شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال حتماً باید عکسدار باشد.

شناسنامه ممهور به مهر ثبت احوال ذیل ثبت وقایع اربعه قابل ترجمه و تأیید است.

چنانچه هر یک از وقایع اربعه در شناسنامه افراد بالغ قید نشده باشد ذکر مراتب در ترجمه الزامی است.

در کلیه صفحات شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال چنانچه واقعه ای قید شده باشد عیناً ترجمه و در غیر اینصورت درج عبارت : (تا تاریخ ترجمه ازدواج و تولد فرزند در شناسنامه ثبت نگردیده) توسط مترجم الزامی است.

تعدد زوجات یا تعدد طلاق تماماً باید درج شود.

قید شماره سریال، ممهور بودن عکس و ذکر کلمه المثنی در صورت المثنی بودن شناسنامه بوسیله مترجم الزامی است.

تصویر شناسنامه در صورتی ترجمه میشود که ممهور به مهر برابر با اصل اداره ثبت احوال باشد.

شناسنامه متوفی با ارائه اصل شناسنامه باطل شده متوفی بر اساس ضرورتهای پیش آمده قابل ترجمه و تأیید است.

کارت ملی:

اصل کارت ملی قابل ترجمه و تأیید است.

گذرنامه :

ترجمه گذرنامه و برابر با اصل کردن کپی آن توسط مترجم قابل تأیید در قوه قضائیه میباشد و گذرنامه¬های موعد منقضی نیز به منظور اطلاع از مندرجات آن همین قابلیت را داراست.